Hi,I'm designbydi, logo & brand identity designer.